POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Informacje ogólne

  Celem niniejszej Polityki Prywatności jest wyjaśnienie zasad, na jakich przetwarzane są dane osobowe oraz omówienie podstawowych praw związanych z przetwarzaniem przez CRIDUM danych osobowych. Informujemy, że pozyskane przez nas dane przetwarzane są zgodnie z przepisami prawa unijnego i krajowego oraz w warunkach gwarantujących ich bezpieczeństwo. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony jest CRIDUM Bartosz Kulikowski z siedzibą przy ul. Produkcyjnej 45, 15-680 Białystok, NIP: 5422600831, REGON: 364621792 (dalej „CRIDUM”). Kontakt z administratorem danych osobowych można nawiązać wysyłając e-mail pod adres: info@cridum.com.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

 • 1) Dane osobowe zbierane przez CRIDUM są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz.1000) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.).
 • 2) CRIDUM przetwarza jedynie dane osobowe, które zostały podane w związku z korzystaniem ze strony internetowej oraz świadczeniem usług stanowiących przedmiot zawartych umów.
 • 3) Przetwarzanie danych odbywa się w zakresie:
  • a. świadczenia usług stanowiących przedmiot zawartych umów,
    • b. zapewnienia zgodności ze wszelkimi właściwymi wymogami, wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wymogami dotyczącymi wykonywania zawodu,
    • c. realizacji żądań i komunikacji ze strony właściwych organów administracji publicznej,
    • d. obsługi administracyjnej umów, zapewnienia zgodności z politykami wewnętrznymi oraz analizy ryzyka, zarządzania stosunkami z klientami,
    • e. korzystania z systemów i aplikacji (wewnętrznych i udostępnianych przez stronę trzecią) dla potrzeb obsługi infrastruktury informatycznej,
    • f. korzystania z profesjonalnych usług archiwizacji dokumentów,
    • g. używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy w z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz.1907 ze zm.),
    • h. prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z CRIDUM. (dalej „Cele Przetwarzania”).

   3. Profilowanie i czas przetwarzania danych osobowych

    • 1) CRIDUM nie profiluje pozyskanych danych osobowych.
    • 2) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umów oraz przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
    • 3) CRIDUM przechowuje dane osobowe również w przypadku, gdy jest to konieczne do wypełnienia ciążących na niej zobowiązań prawnych, upływu terminów przedawnienia związanych z umową i z przedawnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, rozwiązania sporów, wyegzekwowania zobowiązań, utrzymywania bezpieczeństwa, zapobiegania oszustwom i nadużyciom.

   4. Uprawnienia związane z przekazanymi danymi osobowymi

    • 1) Przekazujący dane osobowe ma prawo do dostępu do przekazanych danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Niektóre z tych uprawnień mogą nie przysługiwać w zakresie przetwarzania danych w ramach świadczenia pomocy prawnej.
    • 2) Przekazujący dane osobowe może w każdym czasie zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych oraz wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie, jednakże wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie danych, które miało miejsce przed jej wycofaniem.
    • 3) Przekazujący dane osobowe ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   5. Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

    • 1) Dane osobowe mogą być w przekazywane podmiotom powiązanym bezpośrednio lub pośrednio z CRIDUM, w tym podmiotom współpracującym z CRIDUM, a także zewnętrznym dostawcom usług, oraz organom administracji, służbom państwowym i sądom.
    • 2) Dane osobowe nie są przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
    • 3) W każdym przypadku przekazania danych osobowych podmiotom współpracującym, podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności danych osobowych oraz do przetwarzania ich zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz odpowiednimi instrukcjami CRIDUM.

   6. Cookies

    • 1) Strona internetowa CRIDUM używa plików zwanych cookies.
    • 2) Stosowane pliki cookies mają przede wszystkim ułatwić użytkownikowi strony korzystanie z niej, zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez użytkownika i dostosować serwis indywidualnie dla niego.
    • 3) Pliki cookies są wykorzystywane na stronie internetowej CRIDUM jedynie za zgodą Użytkownika.

   7. Zmiana Polityki prywatności

    • 1) CRIDUM zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego dokumentu, aktualna treść Polityki Prywatności dostępna jest na stronie internetowej.
    • 2) Niniejszy dokument nie ogranicza jakichkolwiek uprawnień przysługujących użytkownikowi strony i przekazującemu dane osobowe zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

   Wersja z dnia 25.5.2018 r.


   CRIDUM Bartosz Kulikowski z siedzibą przy ul. Produkcyjnej 45, 15-680 Białystok, NIP: 5422600831, REGON: 364621792.